המלצה על יצאת גדול


ברצוני לרשום כמה מילות חמות ותודה מיוחדת לדודי על היחס החם, המקצעיות, המסירות , על האמינות,   קרא עוד..
מחירון חשמלאים
המחירים המקובלים בתחום
סוג העבודה מחיר מומלץ
נקודת דודי שמש כולל מפסק 700-900 ₪
התקנת לוח חשמל ביתי - תלת פאזי 1,500-2,500 ₪
התקנת לוח חשמל ביתי - חד פאזי 800-1400 ₪
נקודה הכנה לטלפון עד 5 מטר 180-160 ₪ לא כולל חציבה
לוח חשמל בסיסי 800 ₪
נקודת תאורה נוספת 60-50 ₪
ביקור לילה 300-250 ₪
החלפת שקע חשמל - חד פאזי 150-250 ₪
התקנת נקודת תאורה 350 ₪
התקנת ספוט 40-60 ₪
על האתר
על האתר
הסכם בין בעל מקצוע והצרכן
בעלי מקצוע פורום מומחים
חיפושים נפוצים בעלי מקצוע
בלוגיםחשמלאים - חוק החשמל 1954

חשמלאים - הגדרות בחוק

"מתקן חשמלי" - מתקן המשמש לשם ייצור חשמל, הולכתו, הפצתו, צריכתו, צבירתו או שינויו (טרנספורמציה), לרבות מבנים, מכונות, מכשירים, מצברים, מוליכים, אביזרים וציוד חשמלי קבוע או מיטלטל, הקשורים במתקן;

"עבודת חשמל" - התקנה, בדיקה, שינוי, תיקון או פירוק של מתקן חשמלי, לרבות השגחה על ביצוע עבודה כאמור ועריכת תכניות טכניות לביצועה;

חשמלאים - הגדרות בעבודה

התקנת מתקן חשמלי (תיקון: תשנ"ו)
(א) לא יתקין אדם מתקן חשמלי ולא ישנה בו שינוי יסודי אלא על-פי היתר בכתב מאת המנהל ובהתאם לתנאי ההיתר.
(ב) מתקן חשמלי שהותקן לפני תחילתו של חוק זה, דינו, לעניין סעיף קטן (א), כדין מתקן שעומדים להתקינו כתום שלושים יום מיום תחילתו של החוק.
(ג) מתקן חשמלי שהותקן בניגוד לסעיף-קטן (א), רשאי המנהל להורות על סילוקו או על פירוקו.

(ד) הוראות סעיף זה לא יחולו על מתקן חשמלי שהותקן כדין לפי פקודת זיכיונות החשמל, או לפי פקודת זיכיונות החשמל (ירושלים), או הניזון כדין מחשמל המסופק לפי הפקודות האמורות, ולא על מתקן הניזון מעצמו ומתחו אינו עולה על עשרים וארבעה וולט ובלבד שהותקן ערב תחילתו של חוק משק החשמל, התשנ"ו 1996-.

צו הפסקה
רשאי המנהל, מטעמי בטיחות לאדם או לרכוש, להורות, בצו חתום בידו, על הפסק הפעלתו של מתקן חשמלי או השימוש בו, או להתנות את המשך ההפעלה או השימוש בקיום תנאים שפורטו בצו.


חשמלאים

ביצוע עבודת חשמל
(א) לא יעסוק אדם בביצוע עבודת חשמל, אלא אם יש בידו רישיון חשמלאי מאת המנהל המתיר לו ביצוע עבודה מסוג זה ובהתאם לתנאי הרשיון; תקופת תקפו של הרישיון תיקבע בו.
(ב) המנהל ייתן רישיון כאמור בסעיף-קטן (א), אם נוכח שיש למבקש הרישיון הכשרה מקצועית ראויה וניסיון מעשי מניח את הדעת בכל הנוגע לדרכי השימוש ברשיון.
(ג) נוכח המנהל שהשימוש ברישיון שניתן יש בו משום סכנה לאדם או לרכוש, או שבעל הרישיון יצא חייב בדין על עבירה בקשר לביצוע עבודות חשמל, רשאי הוא בכל עת לבטל את הרישיון או להגביל את היקפו.

(ד) דרכי מתן הרישיונות, ביטולם והגבלתם ייקבעו בתקנות שיותקנו תוך התייעצות עם הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של חשמלאים במדינה ועם הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של מהנדסי חשמל במדינה.

חשמלאים - הגדרות פיקוח

ועדת עררים
(א) השר ימנה ועדת-עררים לעניין סעיף 6 (להלן - הועדה); כיושב-ראש הועדה ישמש שופט שימונה בהמלצת שר המשפטים, ושאר חבריה יהיו מומחים בעבודות חשמל.
(ב) לוועדה יהיו כל הסמכויות שאפשר להעניק לועדת-חקירה לפי הסעיפים 5 ו5-א' לפקודת ועדות-חקירה.
(ג) שר המשפטים רשאי להתקין תקנות הקובעות את סדרי-הדין של הועדה; הועדה תקבע בעצמה את סדרי-הדין שלה, במידה שלא נקבעו בתקנות כאמור.
ערר
(א) הרואה עצמו נפגע על-ידי החלטת המנהל לפי סעיף 6, רשאי לעורר על כך לפני הועדה.
(ב) הערר יוגש לוועדה בשני העתקים; אחד מהם תמציא הועדה למנהל.
(ג) הועדה רשאית לדרוש מן העורר שייבחן בפניה, אם יש בכך, לדעתה, כדי לסייע לה בהחלטתה.
(ד) הועדה מוסמכת לאשר את החלטת המנהל, לשנותה או לבטלה, ובלבד שתחיש את החלטתה ככל האפשר.
סמכויות פיקוח
(א) המנהל רשאי למנות מפקחים לעניין חוק זה.
(ב) מפקח רשאי, בכל עת, לערוך ביקורת על מנת להיווכח אם מתקיימות הוראות חוק זה; בעריכת ביקורת כאמור רשאי המפקח להיכנס, בכל עת סבירה, לכל מקום שיש לו יסוד להניח שנמצא בו מתקן חשמלי או שעוברים בו על הוראה מהוראותיו של חוק זה ולבדוק, וליטול עמו לשם בדיקה, כל דבר הנוגע לאותו ענין, לרבות תכניות ופנקסים.
(ג) כל אדם הנוגע בדבר חייב, ככל שיידרש על ידי מפקח, למסור ידיעות ומסמכים שיש בהם, לדעת המפקח, כדי להקל על ביצועו של חוק זה, אולם לא יידרש אדם למסור ידיעות ומסמכים שיש בהם כדי להפלילו.
עונשין
העובר על הוראה מהוראותיו של חוק זה, דינו - מאסר שנה אחת או קנס אלף לירות או שני העונשים כאחד.
תקנות

השר רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו של חוק זה, לרבות תקנות הקובעות כללים לביצוע עבודות חשמל על יד בעלי מקצוע ותקנות הקובעות אגרות לעניין חוק זה.

  למציאת חשמלאי בתל אביב

  למציאת חשמלאי מוסמך

מדריכים מודפסים
מדריך תל אביב 2012

לכל המדריכים
חדשות יצאת גדול
מדריך בעלי מקצוע שנבדקו פ"ת ר"ג 2017-18 מחולק בימים אלה
12/08/2017 , שבת
מדריך ראשון חולון בת ים 2017-18 מחולק בימים אלה
מדריך ראשון חולון בת ים 2017-18 מחולק
12/08/2017 , שבת
מדריך ראשון חולון בת ים 2017-18 מחולק בימים אלה
מדריך תל אביב 2016יצא לדרך
09/10/2016 , יום ראשון
מדריך תל אביב 2016 בחלוקה בתל אביב רשימה של אינסטלטורים חשמלאים שיפוצניקים שעברו בדיקה ונמצאו אמינים
מדריך השרון 2016
09/03/2016 , יום רביעי
בימים אלה יצא לחלוקה מדריך השרון של יצאת גדול
100% אחריות על העבודה
12/10/2015 , יום שני
התקשר 03-5-106-106 ובקש בעל מקצוע אם 100% אחריות.
מדריך ראשון חולון בתים לשנת 2015-2016 יוצא בימים הקרובים
09/05/2015 , שבת
בשעה טובה לאחר סיום בדיקת בעלי מקצוע באזור ראשון חולון בת ים,מדריך 2015-2016 יוצא לדרך
מדריך לחיסכון בשיפוץ הבית
16/09/2014 , יום שלישי
חדש ביצאת גדול ! מדריך שיעזור לכם לחסוך אלפי שקלים בשיפוץ הבית ! המדריך בחינם!
לראשונה בישראל מנוי לבעלי מקצוע
29/08/2014 , יום שישי
תמורת תשלום חודשי של 29 ש"ח לחודש אתם יכולים להיות מינויים לבעלי מקצוע ולקבל הדברה ב99 ש"ח,פריצת דלת ב99 ש"ח החלפת ברז ב99 ש"ח
מדריך בעלי מקצוע שנבדקו תל אביב 2014 מחולק
29/05/2014 , יום חמישי
מדריך בעלי מקצוע שנבדקו תל אביב 2014 מחולק בימים אלה בכל רחבי העיר תל אביב
אפליקציה חדשה לאייפון מבית "יצאת גדול"
27/03/2012 , יום שלישי
חברת "יצאת גדול" פיתחה אפליקציה ייעודית לאייפון למציאת בעל מקצוע לפי קרבה למקום המגורים...
קורס עבודה בגובה מבית "יצאת גדול"
27/03/2012 , יום שלישי
"יצאת גדול" ערכה לראשונה קורס עבודה בגובה לבעלי מקצוע...
מדריכי "יצאת גדול" השרון הראשון לשנת 2013
27/03/2012 , יום שלישי
הפצת מדרכי "יצאת גדול" המודפסים, גרסת 2013 מופץ בימים אלה לתושבי השרון
אתר חדש לפורטל בעלי המקצוע "יצאת גדול"
27/03/2012 , יום שלישי
לאחר עבודה ממושכת, עלה לאוויר האתר המשודרג של פורטל "יצאת גדול".
לקוחות מספרים
שרות ברמה הגבוהה ביותר יצאת גדול
קבלנו שירות ברמה הגבוהה ביותר, החל מהתיאומים עם טל , דיוק ההגעה דבר חשוב מאין כמותו ועבודתו המדהימה של אלעזר, מקצועיותו, אמינותו , נחמדותו, ניקה את איזור העבודה לאחר שסיים. ממליצים בחום רב !!!

X
דוא"ל: